ประชุมรับฟังข้อมูลต่อปัญหาไฟป่า ฝุ่น PM2.5 และความสำเร็จในการบริหารคุณภาพอากาศ จังหวัดลำปาง

 

โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา
 
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. มีการประชุมคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ครั้งที่ 6/2564 โดยวิธีผสม ระหว่างการประชุมทางไกลกับการประชุมที่ห้องประชุมที่อาคารรัฐสภา ณ ห้องประชุม 301 อาคารรัฐสภา โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ติดตามความคืบหน้า''กิจกรรมการปฏิรูปประเทศ''ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) จำนวน 4 กิจกรรม
1. 1 กิจกรรมการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
1.2. กิจกรรมการบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
1.3. กิจกรรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
1.4.กิจกรรมการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
2. พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตาม''ยุทธศาสตร์ชาติ''  
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
ติดตามเรื่องราวข่าวสาร วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เพิ่มเติมผ่านสื่อโซเชี่ยลได้ที่
Web: www.weerasak.org
-------------------------------------------------------------------------
 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ (Search)

SP Simple Youtube