ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

thzh-CNenjalo
เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

วราวุธ ศิลปอาชา หารือคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

10 พ.ย. 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา นำโดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงฯ
รมว.ทส. ย้ำถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "ทส.หนึ่งเดียว" ทั้งการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ ในหลากหลายมิติ ไม่แบ่งแยกกรมหรือกระทรวง โดยโอกาสนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้กล่าวชื่นชม รมว.ทส. ในการสื่อสารเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ที่ทำให้เห็นถึงความหวังในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน อีกทั้งเชิญให้ร่วมปาฐกถา ประเด็น การขับเคลื่อนไม้เศรษฐกิจ ในเวทีสมัชชาต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เพื่อให้เครือข่ายระบบงานวุฒิสภาได้รับรู้และสื่อสารขยายผลต่อไป

ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญในการหารือร่วมกัน ได้แก่ การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่า โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เสนอให้ภาคประชาชนรวมถึงองค์กรมูลนิธิต่าง ๆ สามารถเข้ามามีส่วนในการใช้พื้นที่ปลูกป่าเช่นเดียวกับภาคเอกชน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้หารือในประเด็นการจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าไม้ การตราพระราชบัญญัติที่สำคัญ เช่น ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... รวมทั้งการตราอนุบัญญัติตามความในพระราชบัญญัติสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนกันของที่ดินรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน การแก้ไขปัญหามลพิษ และปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

ที่มา https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000107781