ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ประวัติ ผลงาน และการดำรงตำแหน่ง ของ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

 

..

ประวัติการทำงาน

2567 คณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ....

2566 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและพิจารณาเสนอแนะแผนกลยุทธ์ การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงแห่งชาติ วุฒิสภา

2565 กรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด

2565 รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะกรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดช้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง

2565 รองประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ....

- 2564 กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ปปง.

- 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัย นอรท์กรุงเทพ

2564 กรรมการและกรรมการบริหารมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย

2563 รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ วุฒิสภา

- 2562 รองประธานกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)

- 2562 รองประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ของ วุฒิสภา

- 2562 กรรมาธิการและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกีฬา ของ วุฒิสภา

2562 สมาชิกวุฒิสภา 

- 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (23 พฤศจิกายน 2560 - 8 พฤษภาคม 2562) รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

- 2560 ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สำนักนายกรัฐมนตรี

- 2560 ประธานกรรมการ องค์การบริหารการจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักนายกรัฐมนตรี

- 2559 อธิการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต

- 2559 ประธานอนุกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง ประเภทภาพยนตร์และละคร

- 2558 ประธานกรรมการ องค์การบริหารการจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักนายกรัฐมนตรี

- 2558 ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

- 2558 รองประธาน สถาบันพัฒนากรรมการบริษัทไทย หรือ IOD

2558 ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. (TCEB) สำนักนายกรัฐมนตรี

- ที่ปรึกษา สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด

- กรรมการมูลนิธิ วิสาหกิจเพื่อสังคม

- 2553 สมาชิกคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย(Asian Peace and Reconciliation Council)

- 2553 เลขาธิการ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

- 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (9 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551) รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

- 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (6 กุมภาพันธ์ 2551 - 9 กันยายน 2551) รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช

- 2551 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ)

- 2551 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (พรบ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์)

- 2551 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ)

- 2551 ประธานกรรมการ บริษัท MCS Technology Automation จำกัด

- 2551 กรรมการมูลนิธิ วิสาหกิจเพื่อสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- 2551 ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สำนักนายกรัฐมนตรี

- 2551 ที่ปรึกษา สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด ซึ่งมีสาขาทั้งในไทย ลาวและเมียนมาร์

- 2551 เลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

- 2551 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ตามระเบียบสำนักสำนักนายกรัฐมนตรี)

- 2551 ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัทวุฒิศักดิ์คลีนิค จำกัด

- 2551 ที่ปรึกษา สภามหาวิทยาลัย และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- 2551 กรรมการมูลนิธิไทย กระทรวงการต่างประเทศ

- 2551 คอลัมนิสต์ประจำ ทุกเดือนของ นสพ.เดลินิวส์ และ โพสต์ทูเดย์

- 2551 Asian Peace and Reconciliation Council Council Member APRC 

-

.

ที่มา www.weerasak.org

-----------------------------------------------------

ประวัติการดำรงตำแหน่ง ของ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

-----------------------------------------------------