ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

มูลนิธิฯ ลงสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน นราธิวาส

 

วันที่ 10 มกราคม 2567 มูลนิธิฯ ร่วมกับ อำเภอสุคิริน นิคมสร้างตนเองสุคิริน สนง.พัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็น 1 ในพื้นที่เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อีกทั้ง องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เคยเสด็จพื้นที่ตำบลมาโมง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา 

โดยระหว่างเกิดอุทกภัย เครือข่ายฯ เกาะขันธ์ และ เครือข่ายฯ ชายแดนใต้ ได้ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือในเรื่องการอพยพ ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2566 จากการสำรวจพื้นที่ พบว่า พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลมาโมง ได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่มมากที่สุดในอำเภอสุคิริน ในส่วนความต้องการของประชาชน มี 2 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย

1) ประชาชนที่บ้านพังเสียหายทั้งหลัง มีความประสงค์ย้ายที่อยู่ จำนวน 16 ครัวเรือน

2) ประชาชนขาดรายได้ เนื่องจากพื้นที่ทำกินและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเสียหาย จึงอยากให้มีการส่งเสริมอาชีพ

มูลนิธิฯ ได้หารือกับหน่วยงานที่ร่วมสำรวจพืนที่ และได้ข้อสรุป ดังนี้

1) เรื่องที่ดินปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ทางนิคมสร้างตนเองสุคิรินได้จัดสรรพื้นที่ จำนวน 1 ไร่ ใกล้กับโรงเรียนนิคมพัฒนา 4

2) ในวันพรุ่งนี้ มูลนิธิฯ ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มาประชุม เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานดังต่อไปนี้

ศอ.บต., อำเภอสุคิริน, สถาบันรับรองคุณภาพชีวิต, โครงการชลประทานที่ 17, นิคมสร้างตนเองสุคิริน, หมวดการทางสุคิริน, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กองทัพภาค 4 ส่วนหน้า, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, และ Tetra Pak เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้คำนึงถึง มิติเรื่องความต้องการของผู้ประสบอุทกภัย ความเหมาะสมของแบบบ้าน มิติเรื่องของกฎหมาย ที่ดินที่จะปลูกสร้าง สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย และ มิติด้านความปลอดภัย ซึ่งควรเป็นที่พื้นที่ที่ไม่เสี่ยงเกิดเหตุซ้ำในอนาคต ในส่วนงบประมาณ จะขอรายละเอียดจากที่ประชุม ระเบียบการชดเชยรายได้จากหน่วยงานต่างๆ และส่วนที่เหลือจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป