ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพบปะสื่อมวลชน / ประชาชนเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค

การพบปะสื่อมวลชน / ประชาชนเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งและคณะ พบปะผู้แทนสมาคม ชมรม และสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเตรียมการจัดสัมมนา ณ ห้องประชุม สปข. 3 จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566

พิธีเปิดการสัมมนา โดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธาน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา 

การบรรยาย เรื่อง บทบาทของสื่อมวลชนกับการขับเคลื่อนสังคมร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา

การเสวนา เรื่อง สื่ออย่างไรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวุฒิสภา โดยผู้แทนสื่อมวลชนทุกแขนง ดำเนินรายการ โดย นายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา

การบรรยาย เรื่อง สื่อสารยุคใหม่ทำอย่างไรให้ปัง โดย นายธิติพล เทียมจันทร์ 

การดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนา ประเด็น "วุฒิสภาดันแพลตฟอร์ม ล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Community Platform)" โดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการโครงการ สว. พบประชาชน ภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ กรรมการโครงการ สว. พบประชาชน ภาคเหนือ (ตอนบน) รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และคณะ พร้อมด้วยสื่อมวลชน เดินทางไปพบปะประชาชน ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่