ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ร่วมประชุมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวุฒิสภาของไทย (Senate Conservation Caucus : SCC)

  

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 2503 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมประชุมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวุฒิสภาของไทย (Senate Conservation Caucus : SCC) นำโดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานกลุ่ม SCC นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานกลุ่ม SCC และพลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิก SCC ได้เข้าประชุมทางไกล ผ่านระบบ Webex ร่วมกับวุฒิสมาชิกสหรัฐ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาหรือ U.S. Congressmen
โดยมีสมาชิกจากสภาผู้แทนราษฎรของสหราชอาณาจักรเข้าร่วมด้วยในลักษณะวงประชุมสนทนากลุ่มเฉพาะความยาวประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนี้
 
สมาชิกรัฐสภาจากสหรัฐอเมริกา
1. Senator Sheldon Whitehouse
2. Representative Jeff Fortenberry
 
สมาชิกรัฐสภาจากสหราชอาณาจักร
1. Rt Hon. Chris Grayling
2. Barry Gardiner MP
 
ผู้บริหารสูงสุดและผู้ประสานงานระดับภูมิภาคและประจำประเทศไทยของICCF หรือ International Conservation Caucus Foundation
1. John B. Gantt
2. David Barron
3. Todd Koenings
4. Roy Howell
5. Issaya Siriwachanawong
 
โดยบทสนทนาตลอดหนึ่งชั่วโมง ครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นการพัฒนากฏหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) การพัฒนากฏหมายขยะพลาสติกทะเล (Ocean Plastic Debris Legislation)เป็นอาทิ และในครั้งต่อๆไปก็จะขยายไปถึงเรื่องอื่นที่ตกลงกันว่าสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อสังเกตแก่กันได้
อนึ่ง สมาชิกแห่งรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรนับเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในทางการเมืองของตะวันตก และผู้ที่ ICCF เชิญให้เข้าร่วมวงสนทนาครั้งนี้นับเป็นบุคคลระดับแกนนำในการขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมคนสำคัญ ซึ่งปกติจะมีภารกิจมากและนัดพบได้ยาก แต่เมื่อบุคคลเหล่านี้รับทราบว่าวุฒิสภาของไทยในยุคนี้ มีกลุ่มความสนใจที่จะขับเคลื่อนประเด็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระงานที่เข้มข้นและมีผู้ขับเคลื่อนที่มีผลงานเป็นที่รู้จัก เช่น การพัฒนาแก้ไขกฏหมายที่ปฏิรูปด้านป่าไม้ ด้านทรัพยากรน้ำ สัตว์ป่า ไม้มีค่า การจัดการขยะพลาสติก การสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับขยะทะเลในระดับภูมิภาค ผู้อาวุโสทางการเมืองข้างต้น และเครือข่ายจึงให้ความสนใจที่อยากจะสัมผัสเชื่อมสัมพันธ์และเปิดการสื่อสารด้วยกับเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ ของวุฒิสภาไทย หรือ Senate Conservation Caucus (SCC) โดยตรง
อนึ่ง ในสหรัฐอเมริกา แม้จะมีการแข่งขันช่วงชิงทางการเมืองของพรรคการเมืองทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพลับลิกัน ที่เข้มข้นเพียงใด แต่สมาชิกในกลุ่มขับเคลื่อนทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มาจากทั้งภาคนักการเมือง ภาควิชาการและภาคประชาสังคม จะยืนหยัดบนหลักการที่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั้นต้องไม่มีสี ไม่มีพรรค มีแต่ความร่วมมือ เพราะมองว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาจริงแท้ของระบบนิเวศน์ ที่มนุษย์ทุกสังกัดต้องอาศัยร่วมกัน
โดยในสมาชิกรัฐสภาของสหราชอาณาจักรก็ริเริ่มมีกลุ่มขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมในลักษณะและธรรมเนียมเดียวกัน ซึ่งในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทนำในการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในฐานะประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาไทยจึงได้ชักชวนสมาชิกวุฒิสภาที่สนใจสนับเข้าร่วมและรวมตัวกันจัดตั้ง Senate Conservation Caucus (Thailand)ขึ้นในปีที่ผ่านมา
ดังนั้นจึงนับเป็นธรรมเนียมและวัฒนธรรมทางสังคมที่ประเทศและกลุ่มฝ่ายต่างๆ น่าจะติดตามเรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างสอดคล้อง เพิ่มจากประโยชน์ของการผูกสัมพันธ์ทางวิชาการ ประสบการณ์และความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่ย่อมจะมีขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายนี้ได้ต่อไปอีกด้วย
 
 
-------------------------------------------------------------------------
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา 
#weerasak.org
-------------------------------------------------------------------------
ติดตามเรื่องราวข่าวสาร วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เพิ่มเติมผ่านสื่อโซเชี่ยลได้ที่
Web: www.weerasak.org