ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ดำเนินการอภิปรายสัมมนา “การขับเคลื่อนภารกิจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2564"

  

โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา
วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนภารกิจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2564” โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งกล่าวนำบทบาทของคณะกรรมาธิการในการขับเคลื่อนภารกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลก และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ สร้างทัศนคติและมุมมองในการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันในด้านต่างๆ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านดังกล่าวร่วมกันระหว่างกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานของคณะกรรมาธิการ
.
สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีการอภิปราย เรื่อง “กรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการตามหน้าที่และอำนาจ ในการขับเคลื่อนภารกิจการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในปี 2564” จากผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว เช่น พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม และพลเอก โปฎก บุญนาค ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
 
 

ที่มา https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat-1408820812765288/

-------------------------------------------------------------------------
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา 
#weerasak.org