ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

อภิปรายในเวทีเสวนาออนไลน์เรื่อง สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง : Climate Change : ภาวะโลกรวน..ปัญหาที่ถูกลืม ?

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ปาฐกถาพิเศษ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการอภิปรายในเวทีเสวนา ทางออนไลน์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง : Climate Change : ภาวะโลกรวน..ปัญหาที่ถูกลืม ?

คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของวุฒิสภา ได้กล่าวถึง เครื่องมือ 3 ลักษณะที่รัฐราชการควรใช้ร่วมกันในการทำงานในการขับเคลื่อนประเด็นเกี่ยวกับปัญหาสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง คือ

1 .การทำงานแบบหุ้นส่วนกับภาคประชาสังคม

2 .การปรับปรุงให้ระบบการใช้จ่ายใดๆ การจ้างใดๆ รวมทั้งการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีลักษณะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว หรือ Green Procurement ให้เด่นชัด

3. การเร่งเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยไม่ล่าช้า ทั้งร่างพรบ.การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ร่างพรบ.การจัดการขยะอันตรายและซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ร่างพรบ.การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

‘’…รัฐพึงแต่งตั้งโฆษก Climate Change ที่สื่อสารได้โดยข้ามมิติความขัดแย้งในการเมือง และข้ามกำแพงภาษาและวัฒนธรรม ข้ามกลุ่มอายุและอาชีพ มีความต่อเนื่องในการสื่อสาร และมีวาระดำเนินงานนานกว่าวาระของรัฐบาล เพื่อให้สามารถรักษาความต่อเนื่องในการรณรงค์ สื่อสาร และชี้แจงให้สารพัดเครือข่ายได้ทำงานร่วมกันไปยาวนาน เพราะปัญหานี้ซับซ้อน และสะสมมานาน การจะแกะแก้มันได้อย่างมีพลังและมีดุลยภาพ จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่สามารถเลี่ยงความขัดแย้ง แต่สร้างความน่าสนใจร่วมกันเพื่ออนาคตที่ดีของทุกคน…’’ นายวีระศักดิ์กล่าว

นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงกลุ่มเปราะบางที่จะตกเป็นผู้รับผลกระทบหนักและรับผลก่อนกลุ่มอื่น การเตรียมกลไกทางเศรษฐศาสตร์ทั้งเพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต การบริโภค การบริหาร และการป้องกันจึงต้องถูกเร่งให้เกิดขึ้นอย่างครอบคลุม และทันเวลา นายวีระศักดิ์ให้ข้อสังเกต

…’’อีกทั้งควรสนับสนุนเอกชนปลูกไม้ใหญ่ในที่ดินเอกชนให้เป็นระบบ เพราะที่ดินที่เอกชนครอบครองนั้นบัดนี้มีปริมาณเท่าเขตป่าไม้และอุทยานแห่งชาติทั้งหมดรวมกัน รวมทั้งเร่งทำความเข้าใจกลไกและความสำคัญของแพลงตอนในทะเลซึ่งเป็นผู้ผลิตออกซิเจนกว่าครึ่งของโลกเรา ว่าอะไรบ้างคือสิ่งที่มนุษย์เราต้องทำเพื่อไม่ไปทำลายแพลงตอนเหล่านั้นโดยไม่ตั้งใจ…’’ 

ที่มา https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat-1408820812765288/

 ---------------------------------------------