ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex Meetings ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า ตามแผนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ทรัพยากรทางบก ประเด็นปฏิรูปย่อยที่ ๘. จัดการสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบ นิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ โดยเชิญ ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ที่มา https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat

 ---------------------------------------------