ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมาธิการพิจรณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม

  

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมาธิการพิจรณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1)
ด้วยในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2563 และวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) และร่างรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไท แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ .) พุทธศักรา .... แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) (นายวิรัช รัตนเศรษฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) และตั้งกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา ประกอบด้วยสมาชิก 45 คน 

-------------------------------------------------------------------------
ติดตามเรื่องราวข่าวสาร วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เพิ่มเติมผ่านสื่อโซเชี่ยลได้ที่
Web: www.weerasak.org
-------------------------------------------------------------------------