ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

บรรยายเรื่อง เยาวชนคนรุ่นใหม่กับการขับเคลื่อนสังคมไทย

 

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ครั้งที่ 2/2566 โดยมีตัวแทนครูและนักเรียนในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 165 คน เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ และอาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

ในการนี้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เชิญนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้บรรยาย เรื่อง เยาวชนคนรุ่นใหม่กับการขับเคลื่อนสังคมไทย โดยมีนายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และนายอภิรักษ์ อื้อเทียน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เข้าร่วมในพิธี ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี

ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง สามารถแสดงความคิดเห็น แสดงออกได้อย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองในแต่ละบริบททางสังคม และการยอมรับในเหตุผลซึ่งกันและกัน