ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

สัมมนา เรื่อง “อนาคตของ SDGs : ทิศทางการขับเคลื่อน และความท้าทาย”

 

กมธ.ต่างประเทศ วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “อนาคตของ SDGs : ทิศทางการขับเคลื่อน และความท้าทาย” วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสัมมนา บี 1-4 ชั้น บี 1 อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “อนาคตของ SDGs : ทิศทางการขับเคลื่อน และความท้าทาย” โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา คณะกรรมาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการฯ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม เด็กและเยาวชน เข้าร่วมการสัมมนา

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการพิจารณาและติดตามผลการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ภายใต้คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา พบว่า การดำเนินการของประเทศไทยมีความก้าวหน้าไปเป็นลำดับ โดยในปี พ.ศ. 2566 จากการจัดอันดับ SDG Index 2023 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่ 5 แต่อย่างไรก็ตามจากผลการจัดอันดับดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่ายังมีบางเป้าหมายหลักที่ประเทศไทยมีความท้าทายในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุผล ดังนั้น คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกลไกการตรากฎหมาย การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน จึงจัดสัมมนาเพื่อเป็นเวทีนำเสนอข้อมูลและระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายในค.ศ. 2030 โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้จะนำไปเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา อภิปรายในหัวข้อ “มุมมองในการขับเคลื่อน SDGs เพื่ออนาคตของประเทศไทย” และนางสาวเอกสิริ ปิณฑะรุจิ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมการอภิปราย

นอกจากนี้ยังมีการการอภิปรายในหัวข้อ “อนาคตของ SDGs : ทิศทางการขับเคลื่อนและความท้าทาย” ในประเด็น “การขจัดปัญหาความยากจน ความหิวโหยและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (People)” “การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป (Planet)” “การส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ (Prosperity)” “การยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุขและไม่แบ่งแยก (Peace)” และ “ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnership)” รวมทั้งการอภิปรายในหัวข้อ “การสร้างพลังขับเคลื่อน SDGs เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ประกอบด้วย ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคเด็กและเยาวชน