ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

คณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจและการค้าในการประชุมรัฐสภาประจำปีภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทย อาคารรัฐสภา คณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจและการค้าในการประชุมรัฐสภาประจำปีภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 ซึ่งมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธาน นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นรองประธาน ได้จัดประชุม คณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจและการค้า ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีของรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก(Asia-Pacific Parliamentary Forum – APPFมีสมาชิก24ประเทศ) โดยรัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่ 26-29 ตุลาคม 2565 นี้ ก่อนจะถึงการประชุมสุดยอดของฝ่ายบริหารที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ในอีกหนึ่งเดือนถัดมาที่กรุงเทพฯ

วันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการเตรียมความพร้อม ทั้งแผนการดำเนินงาน (Timeline) ของคณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจและการค้าในการประชุม และแนวทางการจัดทำประเด็นสารัตถะเพื่อใช้ประกอบการประชุม APPF ครั้งที่ 30 

ทั้งนี้มีผู้แทนจาก กระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

#คณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจและการค้าในการประชุม APPF ครั้งที่ 30
#สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
#สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร