ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ร่วมการประชุมหารือของคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนใน

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมหารือของ คณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (หัวหน้าคณะเดินทาง) กล่าวแนะนำคณะเดินทาง และวัตถุประสงค์ของการประชุมหารือฯ 


หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และคณะอนุกรรมาธิการฯ หารือร่วมกันตามประเด็น ดังนี้

1. การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่า

2. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าไม้

3. การตราพระราชบัญญัติที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เช่น ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.... ร่างพระราชบัญญัติ
ซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. เป็นต้น

4. การตราอนุบัญญัติตามความในพระราชบัญญัติ ดังนี้

(1) พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

(2) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

(3) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

(4) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

5. การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทับซ้อนกันของที่ดินรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดระนอง

6. การแก้ไขปัญหามลพิษ โดยการลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM25) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแก่หัวหน้าคณะเดินทาง