ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

thzh-CNenjalo
เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
E-Learning 4 หลักสูตรใหม่ : ชุดความรู้ด้านความยั่งยืนพื้นฐานสำหรับองค์กร
 
 
ขอแนะนำหลักสูตรออนไลน์ ด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับ ESG เพื่อบริหารความเสี่ยงและความท้าทายด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน รวมถึงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในองค์กร และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ 
 
จัดทำโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวบรวมหลักสูตรความรู้ในด้าน ESG และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มาให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้แบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง