ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

 จัดอบรมองค์ความรู้คู่มือแนวปฏิบัติการจัดประชุมและงานแสดงนิทรรศการที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล

 

จัดอบรมองค์ความรู้คู่มือแนวปฏิบัติการจัดประชุมและงานแสดงนิทรรศการที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design Guidebook - MICE for Al สู่ความเข้าใจและยกระดับการบริการเพื่อคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า นานาชาติ จังหวัดอุดรธานี

12.30 - 13.15 น. ลงทะเบียน

13.15 - 13.20 น. กล่าวต้อนรับ โดย คุณจิตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

13.20 - 13.30 น. กล่าวเปิด โดย คุณนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัด

13.30 - 13.40 น. ถ่ายภาพร่วมกัน

13.40 - 14.20 น. การบรรยายพิเศษหัวข้อ : อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อคนทั้งมวลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดย ท่านวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา
14.20 - 16.00 น. เสวนา "การปรับปรุงอารยสถาปัตย์เพื่อส่งเสริมการจัดประชุมและงานแสดงนิทรรศการที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (MICE for All)"

นำโดย

1. คุณวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

2. ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

3. คุณธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

4. คุณพรพิมล กังวานตระกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

5. คุณนฤมล รักษาภักดี ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย

6. คุณธนกร วีรชาติยานุกูล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

7. คุณสุกานดา พันธุ์เสือ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

8. คุณธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี

9. คุณสุทัศน์ แพรสุรินทร์ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดอุดรธานี และประธานชมรมไมซ์อุดร

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล