ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

การประชุมเรื่อง การขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิด และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

 

กำหนดการ การประชุมเรื่อง การขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิด และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และการศึกษาดูงาน

ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๘.๑๕ ออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย

เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานพื้นที่จริง รับฟังปัญหา ร่วมพูดคุยกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านในพื้นที่ ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การประชุมถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น. เปิดการประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิด
และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๙.๔๕ - ๑0.0 ๐ น.รายงานสถานการณ์ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การหารือแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิด และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (OG&MP) ในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ปฏิบัติการ

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑ต.ㆍ๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑ต.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Data Center) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา ๑๕.๓๐ น. คณะเดินทางฯ พร้อมกันที่เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Air ท่าอากาศยานเชียงใหม่

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๑๐ น. คณะเดินทางจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถึงท่าอากาศดอนเมือง โดยสายการบิน Nok Air

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม