ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการให้บริการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลสู่ความยั่งยืน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการให้บริการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลสู่ความยั่งยืน สำหรับภูมิภาคภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566

ประเด็นสำคัญ 

- การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล - โลกหมุนไว วิจัยไทยหมุนทัน

- ประเทศไทยยินดีต้อนรับและพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน

- อยุธยา-ศรัทธาสถานเพื่อคนทั้งมวล

- Tourism For All checklist กับมนุษย์ล้อ

- ความในใจจากคนตาบอด ที่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรรู้

- เทคนิคการให้บริการและการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ใช้วิลแซร์ และนักท่องเที่ยวที่พิการทางสายตา 

โดยทีมวิทยากร

- ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- ผศ. สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

- น้องรันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจและนักสื่อสารด้านคนพิการ

- พีรพงศ์ จารุสาร อุปนายก สมาคมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

- นัตตี้ - นิธิ สืบพงษ์สังข์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อผู้พิการ

- อาจารย์ ศิริศักดิ์ บัวชุม ผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดบทเรียน มหาวิทยาสัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ