ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เอกสารข่าว คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

 

เอกสารข่าว คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 คณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมตามแนวทางสำนักงานสีเขียวของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยการใช้เอกสารการประชุมในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการแก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีแนบท้าย ก ลำดับที่ 51 ชนิดพืชเนื้อไม้ กรณีการปรับลดจำนวนจาก 1 ต้น/ไร่ เป็น จำนวน 30 ต้น/ไร่ และหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดินป่าชายเลนกรรมสิทธิ์ โดยหารือร่วมกับผู้แทนคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนภาคประชาชนในฐานะเลขาสมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ