ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ปาฐกถา "การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ในภาวะความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา"

 

มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๔ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๓๕ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญฟังปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ ๑๒ โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง "การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ในภาวะความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา" ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

จัดโดย IPTV mahidol university สามารถติดตามชมทาง IPTV สอบถาม โทร : (๒๘๙) ๕๔๖-๕๘๑๗ หรือ https://iptv.mahidol.ac.th กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี