ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เสวนาเชิงวิชาการ CAL FORUM Climate Action Leaders Forum #3

 

 

ขอเชิญร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการ CAL FORUM Climate Action Leaders Forum #3

กำหนดการ

ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ห้องบอลรูม สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ

Way Forward และ พิธีปิด CAL Forum #3

13.00 - 14.30 น. Guests Arrival เรียนเชิญ CAL #1 CAL #2 CAL #3 ร่วมงาน

14.30 - 14.50 น.

(1) ทิศทางพัฒนาประเทศไทย และการพัฒนาที่ยั่งยืน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(2) Thailand's Way Forward นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา/ รองประธานคณะกรรมาธิการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Refreshment VTR Memorable Moments CAL Forum #3
กล่าวรายงาน นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

15.40 - 16.00 น. เรียนเชิญ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน รับมอบเอกสาร CAL #3 Text จาก ประธานรุ่น CAL #3 

Secretariat อ่านเอกสาร CAL # 3 Communications & Declaration

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นประธาน

ㆍประกาศรับรองร่างเอกสาร CAL #3 Communications & Declaration กล่าวขอบคุณผู้นำที่เข้าร่วมเวที CAL #3

ㆍ ประกาศปิดเวที CAL Forum #3 อย่างเป็นทางการ

16.30 - 17.00 น. Group photo เรียนเชิญ CAL #1 CAL #2 CAL #3 ร่วมถ่ายภาพหมู่

17.00 น. CAL #1 CAL #2 CAL #3 ร่วมรับประทานอาหารเย็น