ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

งานเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง ป่าชายเลน ความสำคัญและความท้าทายกับภาษีที่ดิน

 

 

ขอเชิญร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง ป่าชายเลน ความสำคัญและความท้าทายกับภาษีที่ดิน วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโฉมฉาย (ห้อง321) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้ร่วมรายการ

คุณวิสูตร นวมศิริ ตัวแทนชุมชนริมคลองบางบ่อ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

คุณสมศักดิ์ พิริยโยธา ผู้กรงคุณวุฒิด้านการจัดการ ทรัพยากรป่าชายเลน

คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

ผศ.ตร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้สอน วิชา น.472 การให้บริการทางกฎหมายเพื่อสังคม (ภาคบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ ทรัพยากรป้าชายเลน 

ผู้แทนจากสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง

ดำเนินรายการโดย

คุณณัฐพล วิทยเริงชัย ประธานนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ โครงการภาคบัณฑิต รุ่นที่ 50

คุณธนกร อาจอาบทอง รองประธานนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ โครงการภาคบัณฑิต รุ่นที่ 50