ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

วุฒิสภาผ่านพระราชกำหนดให้ลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดจาก 7.5 % ลงมาเหลือ 3 %

 

โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของวุฒิสภา

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมประชุมวุฒิสภา เพื่อผ่านพระราชกำหนดให้ลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดจาก 7.5 % ลงมาเหลือ 3 % นับเป็นครั้งแรกในรอบ 92 ปี ที่สามารถแก้ไขอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระให้ลดลงมาได้สำเร็จ เพราะผู้ร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเวลานั้น เอาอัตราดอกเบี้ย 7.5 % ไปบัญญัติไว้ในประมวลกฏหมาย จึงทำให้ขาดเจ้าภาพตัวจริงที่จะมีอำนาจขอแก้ไขประมวลกฎหมาย ซึ่งต่างจากกฏหมายทั่ว ๆไปที่ไม่อยู่ในประมวลกฎหมายอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่สูงถึง 7.5 % นี้ นับว่าสูงจนกลายเป็นการได้เปรียบของเจ้าหนี้โดยชอบด้วยกฏหมาย แต่ไม่ชอบธรรมเลย เพราะดอกเบี้ยผิดนัดควรสะท้อนแค่โอกาสที่เจ้าหนี้จะนำเงินส่วนที่ผิดนัดไปฝากสถาบันการเงินหรือไปทำให้เกิดประโยชน์ทั่วๆไปที่ไม่ต้องมีความเสี่ยง 
 
มติที่ประชุมวุฒิสภา วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นควรอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 เรื่องการแก้ไขอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ จาก7.5%ให้เหลือ3% รวมทั้งห้ามคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 201 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 5 
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------