ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘’การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม’’

10 กรกฎาคม 2566 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ‘’…การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม…’’ ในหลักสูตรการอบรม ‘’นิติกรชำนาญการพิเศษของส่วนราชการ ‘’จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่โรงแรมปริ้นเซส หลานหลวง

โดยนายวีระศักดิ์ได้บรรยายให้เห็นความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์ของโลกที่เชื่อมถึงกันอย่างซับซ้อน เช่น สภาวะก๊าซเรือนกระจก สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ระบบการไหลเวียนของอุณหภูมิและสารอาหารในมหาสมุทรโลก บทบาทอันสำคัญยิ่งของแพลงตอนกับการผลิตออกซิเจนและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก ปัญหาการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้จากแปลงเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมในอวกาศ ฝุ่นควัน และเครื่องมือในร่างกฏหมายอากาศสะอาด ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง เอลนิโญ่ -ลานินญ่า ปัญหาขยะพลาสติก และขยะทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพที่กำลังสูญเสียและจะมีผลกระทบร้ายแรงหากไม่สามารถทำความเข้าใจร่วมกันได้ ตลอดจนอธิบายถึงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนที่นักกฏหมายภาครัฐพึงตระหนักทราบ