ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

บรรยายเรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกรัฐสภา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของวุฒิสภา บรรยายเรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่รัฐสภา จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้า โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เพื่อเท่าทันต่อกระแสและระเบียบโลก ให้กับสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการรัฐสภาและบุคลากรในวงงานสภา ผู้ช่วยของสมาชิกรัฐสภา ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ผู้ชำนาญการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองต่างๆที่สนใจ ที่ห้องสัมมนา B1 อาคารรัฐสภา