ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

สัมมนายุทธศาสตร์การเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของภูเก็ต (1st Andaman Sustainable Tourism Forum)

ชมไลฟ์สดย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/nldlOUU6q4/

วันที่ 28 กันยายน 2566 ณ โรงแรมรามาด้า เจ้าฟ้า จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน จัดงานสัมมนา 1st Andaman Sustainable Tourism Forum โดยในครั้งนี้ มีการทดลองจัดกิจกรรม Left over Chefs table ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ชิมเป็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่ยังมีเหลือจากการจำหน่ายในแต่ละวันจากห้องครัวมาสร้างสรรค์ปรุงเป็นอาหารเมนูใหม่ๆ เพื่อทำให้วัตถุดิบอาหารเหล่านั้นยังสามารถเป็น ‘’food (before )waste ‘’ ที่น่าสนใจได้เป็นอย่างดี

จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงนามกรอบความร่วมมือการทำงานเพื่อพัฒนาข้อมูลSustainable Tourism Data Intelligence โดยมีสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่(องค์การมหาชน) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) กรมอุตุนิยมวิทยา กรมควบคุมมลพิษ และองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก ร่วมลงนาม

สำหรับพิธีเปิด มีประธานมูลนิธิพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน นายภูมิกิตต์ รักแต่งามกล่าวรายงาน นายอำนวย พิณสุวรรณ กล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นการกล่าวเปิดโดย นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “มิติความยั่งยืน ESG กับการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย” โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จบแล้วเป็นการอภิปรายเวทีในเรื่อง “ปลุก…เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย” โดยมีคุณน้ำฝน บุณยะวัฒน์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นาวาอากาศเอก อธิคุณ ทองมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คุณเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ ผศ.ดร.ไพทูรย์ มนต์พันทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย

จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “รอยเท้าคาร์บอนในการท่องเที่ยว” ในประเทศไทย จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก และการให้ข้อมูล เรื่อง ‘’สถานการณ์ขยะพลาสติกในทะเลไทยในปัจจุบัน ‘’จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เพจ Phuket Tourism Association และมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน
………………………………

ชมไลฟ์สดย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/nldlOUU6q4/