ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ประชุมเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทย Phuket Meet Up ครั้งที่ 1

การประชุมเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทย Phuket Meet Up ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ห้องประชุมบุญเลิศ PMBC ภูเก็ต กำหนดการ

10.00 - 11.00 น.

ㆍกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม โดย ศิริพร ศรีอร่าม ผู้ร่วมก่อตั้งและประสานงานเครือข่าย 30x30 Thailand Coalition

ㆍ กล่าวต้อนรับ โดย

ㆍ ผอ. สุเทพ เจือละออง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ㆍ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ 30x30 Thailand Coalition

ㆍผู้เข้าร่วมประชุมแนะนำตัว ความคาดหวังจากการประชุม

ㆍแนะนำเครือข่าย 30x30 Thailand Coalition และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยที่สำคัญ โดย บลู เรเนซองส์ ผู้ประสานงานกลุ่ม Taskforce (10 นาที)

ㆍผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเกี่ยวการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอนุรักษ์ องค์กรละ 3-5 นาที

11.00 - 12.00 น. หารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของภูเก็ต ประเด็นปัญหา ความท้าทาย ด้านสิ่งแวดล้อมของภูเก็ต