ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ประธานกล่าวเปิดโครงการ ‘’รู้ยัง’’

 

11 พฤษภาคม 2567 คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ ‘’รู้ยัง’’

โดยมี คุณทวินันท์ คงคราญ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ดร.ชาตรี ทองสาริ กรรมการกลั่นกรองคดีทุจริต สำนักงานปปท.เป็นวิทยากร อบรมด้านสาระ และมี คุณวรวิทย์ เตชะสุภากูร อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม และคุณขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์หัวหน้ากลุ่ม’’พลังดี’’เป็นผู้ประสานงานโครงการ

กิจกรรมฝีกอบรมเด็กเยาวชน จิตอาสา เป็นเริ่มการฝึกพื้นฐานการแสดง ละครเวที การใช้เสียงและการร้องเพลง เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อร่วมกันแสดงละครสั้นต่อต้านการคอรัปชั่น รวมทั้งการรับรู้ประสบการณ์การจับคอรัปชั่นทั้งในภาครัฐและในภาคเอกชน ผ่านการมาบรรยายร่วมวงสนทนากับผู้มีประสบการณ์ในด้านนี้มายาวนานเช่น คุณพิสิฐ ลีลาวัชโรภาษ อดีตผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดิน คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวอิศรา ดร.มานะ นิมิตรมงคล ดร.แทนคุณ จิตต์อิสระ เป็นต้น