ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

หอสมุดรัฐสภา ขอเชิญร่วมฟัง Library Talk ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ "Soft Power:อำนาจแห่งการสร้างสรรค์สู่สังคมแห่งการเรียนรู้" 

การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ การเสวนาหัวข้อ Soft Power: "พลังภาคประชาสังคมกับ อำนาจเห่งถารสร้างสรรค์ Soft Power สู่สังคมแห่งการเรียนรู้" 

นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา

ศาสตราจารย์กิตติ ประเสริฐสุข หัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศ

นางสาวพัชราวลัย เด่นนิติรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ

รับชมเสวนาออนไลน์ได้ที่ วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ LIVE Streaming เวลา o๘.๓๐-๑๒.00 นาฬิกา ผ่านระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุม บี ๑-๑ หอสมุดรัฐสภา ชั้น บี ๑ อาคารรัฐสภา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๗๑๑