ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น

 

 

ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2565 ณ สมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น โดย

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 - 10.20 นาฬิกา การบรรยายเรื่อง บทบาทของสื่อมวลชนกับการขับเคลื่อนสังคมร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา

และ 15.00 นาฬิกา ปิดการสัมมนา