ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ศึกษาดูงานหารือประเด็น “หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดินป่าชายเลนในที่ดินกรรมสิทธิ์”

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา นำโดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เดินทางไปศึกษาดูงานร่วมกับภาคประชาชนและส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือประเด็น “หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดินป่าชายเลนในที่ดินกรรมสิทธิ์” ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้คณะเดินทางตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกทำให้เปลี่ยนสภาพโดยเจ้าของ เพราะต้องการลดอัตราค่าภาษีที่ดินของตน โดยการถางป่าโกงกางออกขุดลอกยกร่องให้เป็นสวน เพื่อมิให้เข้านิยามคำว่าปล่อยทิ้งรกร้าง แล้วปลูกพืชอื่น เช่น สนทะเลขนาดเล็ก ตามจำนวนที่กำหนดในประกาศของราชการ นับเป็นการน่าเสียดายนิเวศน์ป่าชายเลนมาก เพราะแม้จะทำได้โดยถูกต้องตามกฏหมาย แต่กลับกลายเป็นการทำลายนิเวศน์ป่าชายเลนที่เหลืออยู่น้อย และเป็นที่อนุบาลลูกสัตว์ทะเลและสิ่งมีชีวิตอื่นที่ต้องอาศัยกับป่าชายเลน สู้ปล่อยให้เป็นสภาพเดิมยังได้ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์มากกว่า แต่ก็จะต้องแบกรับภาษีที่ดินฐานปล่อยทิ้งรกร้าง

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ จะได้รวบมรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอต่อฝ่ายบริหารต่อไป