ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา

 

13 มกราคม 2566 คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา จำนวน 27 คน และเป็นผู้บรรยายสรุป ตอบข้อซักถาม ตลอดจนนำชมอาคาร ที่ทำการวุฒิสภา ในโอกาสที่คณะนักศึกษากลุ่มนี้เป็นคณะที่ศึกษาในหลักสูตรเรื่องการประกอบกิจการเพื่อสังคม ซึ่งศึกษาเรืองนโยบายสาธารณะ การวางแผนสำหรับสังคมผู้สูงอายุ การออกแบบเพื่อผู้พิการ การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยการเดินทางมาเยือนและดูงานในประเทศไทยครั้งนี้มีระยะเวลานานหนึ่งเดือน โดยความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย