ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เป็นอาจารย์สอนในคณะการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยต่างๆ

 

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 - 1500 ณ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษให้กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษหัวข้อ "ทิศทางและแนวโน้มทางการท่องเที่ยวในอนาคต" 

ผู้เรียนปริญญาเอกเป็นอาจารย์สอนในคณะการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนั้นเลยครับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีทั้งจากอีสาน และภาคใต้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสบการณ์สอนคนละประมาณ 10 ปี