ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

thzh-CNenjalo
เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ส้มมนาวิชาการทันเกมธุรกิจพิชิตความสำเร็จ ปาฐกถาพิเศษ "การปรับตัวของธุรกิจ ในยุคการเปลี่ยนแปลง"

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (NORTH BANGKOK UNIVERSITY) ส้มมนาวิชาการ ทันเกมธุรกิจพิชิตความสำเร็จ ปาฐกถาพิเศษ "การปรับตัวของธุรกิจ ในยุคการเปลี่ยนแปลง" โดย ดร. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กำหนดการ สัมมนาวิชาการ ทันเกมธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ห้องสัตตบงกช มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

13:15 - 13:45 น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เยี่ยมชมบูธ เล่นเกมส์ รับของรางวัลหน้างาน 

*(กรุณาแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชม.พร้อมระบุชื่อ,วัน,เวลา)*

13:45 - 1 3:50 น. - รับชมวีดีทัศน์ แนะนำมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

13:50 - 13:55 น. - กล่าววัตถุประสงค์ โดย คุณธิดารักษ์ สัจจพงษ์ ตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาพัฒนธุรกิจและทุนมนุษย์ รุ่นที่ 3

13:55 - 14:00 น. - กล่าวเปิดงานสัมมนา โดย ดร.นันทนา ชวศิริกุลฑล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

14:00 - 14:55 น. - ป่าฐกกา หัวข้อเรื่อง การปรับตัวของธุรกิจ ในยุคการเปลี่ยนแปลง โดย ดร.วีระศักดิ์ โควสุธัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

14:55 - 15:50 น. - บรรยายหัวข้อเรื่อง บริหารการเงินหลังสถานการณ์โควิด 19 โดย ดร.อุกฤษฏ์ ศรีดโรมนต์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตัวแทน บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 

15:50 - 16:45 น. - สัมภาษณ์พิเศษ หัวข้อเรื่อง พลิกวิกฤตสู่ธุธกิจพันล้าน โดย คุณพัชธพล สุทธิธธรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด

16:45 - 17:00 น. - Lucky Draw และ จบการสัมมนา

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**