ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

thzh-CNenjalo
เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

 ประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปชิฟิก ครั้งที่ 3

 

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 18.10 นาฬิกา ณ บริวณด้านหน้าห้องประชุมใหญ่ ชั้น B2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานเจ้าภาพการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปชิฟิก ครั้งที่ ๓๐ หรือ APPF ครั้งที่ ๓๐

แถลงข่าวภายหลังพิธีเปิดการประชุม ประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปชิฟิก ครั้งที่ 3 ซึ่งในปีนี้รัฐสภาไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา ภายใต้หัวข้อ "บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: Parliaments and the Post - COVID - 19 Sustainable Development" โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายเกียรติ สิทธีอมร นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ นางสาวเพ็ชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ นายกิตติ วะสีนนท์ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมแถลงข่าว