ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ร่วมทำพิธีเททองเพื่อ หล่อพระพุทธรูปปางไสยาสน์

 

คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ไปร่วมทำพิธีเททองเพื่อ หล่อพระพุทธรูปปางไสยาสน์ท่อนสุดท้าย คือ ท่อนของ พระพักตร์ พระเกศ พระกร พระบาท และดอกบัว ที่โรงหล่อย่านจังหวัดนครปฐม โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ นำแผ่นทองคำบริสุทธิ์จากสมเด็จพระสังฆราชมาร่วมกระทำพิธี

การเททองหล่อครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๑๐ โดยค่อยๆเทหล่อขึ้นแบบทีละท่อนมาตามลำดับ จนถึงคราวนี้เป็นการเททองหล่อตามแบบเป็นกลุ่มท่อนสุดท้าย เพื่ออัญเชิญไปประกอบรวมเข้ากับกับท่อนที่เป็นส่วนต่างๆขององค์พระจนครบถ้วน และจัดประดิษฐานให้สาธุชนได้เคารพบูชารำลึกถึงพระคุณแห่งพระพุทธองค์ที่ วัดถ้ำเขาวงศ์ จังหวัดอุทัยธานีต่อไป

ขออนุญาตน้อมนำบุญมาเรียนเชิญกัลยาณมิตรได้ร่วมอนุโมทนาไปร่วมกันครับ